Verzeker je laptop, smartphone en computer met SmartSecure

Algemene voorwaarden

                     Wettelijke Informatie

SMARTSECURE 

SmartSecure verzekeringenSmartSecure verzekeringenSmartSecure verzekeringen
 

Documenten

Documenten

SMARTSECURE

UITGEBREIDE POLISVOORWAARDEN

Polisvoorwaarden Mobiele Telefoon

Deze verzekering beschermt u tegen de reparatiekosten van uw mobiele telefoon voortkomend uit van buiten af komende gevaren, met name vallen, stoten en water/vocht.

Vervanging na diefstal van uw mobiele telefoon is medeverzekerd, mits er sprake is van een gewelddadige bedreiging of geforceerde binnenkomst gepaard gaande met sporen van braak.

 

Schades als gevolg van eigen gebrek vallen onder de dekking van deze polis na verloop van de fabrieksgarantie.

 

De maximale vergoeding door de verzekeraar in elke individuele schade, per verzekeringsjaar, is gelijk aan de nieuwwaarde van uw mobiele telefoon. Alleen mobiele telefoons met een vervangingswaarde van maximaal € 1.400,00 inclusief BTW worden door ons in dekking genomen.

 

U bent ook gedekt tegen de kosten van ongeoorloofde telefoongesprekken (die gesprekken gevoerd zonder uw toestemming door derden) tot een periode van 24 uur na ontdekking van een geldige diefstal claim, tot een maximum van € 3.500,00 inclusief BTW.

1. De verzekering

2. Definities

De woorden of zinnen hieronder beschreven hebben de volgende betekenis in de gehele polis.

 

Ongeval Schade

Plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen aan de Mobiele Telefoon die anderzijds niet specifiek worden uitgesloten van deze polis.

SERVICE VERLENER

SmartSecure, Kortrijksesteenweg 1090 Bus 201, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Tel: +32 468 25 20 15  E-mail: info@smartsecure.be

 

IMEI nummer

Het Internationale Mobiele Telefoon Identiteit Nummer, welke het unieke identificatienummer is dat zal worden gebruikt om uw Mobiele Telefoon te identificeren.

 

Naaste familie

Uw echtgenoot/echtgenote of partner, kinderen, broers, zussen (allen boven de leeftijd van 16) en ouders die permanent bij u wonen.

 

Verzekerde Som

De nieuwwaarde van de te verzekeren mobiele telefoon, is de verzekerde som.

 

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding door de verzekeraar voor elke schade zal niet de nieuw waarde van het te verzekeren toestel overschrijden en is te allen tijde gelimiteerd tot € 1.400,00. Indien uw mobiele telefoon niet langer beschikbaar is, dan zal de verzekeraar deze vervangen door een mobiele telefoon met de dichtstbijzijnde specificaties. Ongeoorloofde telefoongesprekken, worden tot maximaal € 3.500,00 inclusief BTW vergoed.

Vervangingswaarde

Deze verzekering geeft de mogelijkheid tot één vervanging per verzekeringsjaar van het toestel of reparaties die tezamen niet boven de verzekerde som, i.e. de maximale vergoeding uitkomen.

Indien de mobiele telefoon voor vervanging in aanmerking komt en deze niet kan worden vervangen door een zelfde of volledig gereviseerd toestel, zal het toestel worden vervangen door een mobiele telefoon die dezelfde technische eigenschappen in zich heeft als uw huidige mobiele telefoon.

 

Ingangsdatum Verzekeringsperiode

De verzekering hanteert de datum van aankoop van het product getoond op de bestelbon/factuur als aanvangsdatum van de verzekering.

 

Verzekeringsperiode

De verzekering kent verzekeringsperiodes van één jaar. Behalve wanneer één van de partijen tenminste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich er tegen verzet, wordt zij stilzwijgend verlengd voor opvolgende periodes van één jaar.

 

Premie betaling

De premie wordt door SmartSecure Partner bij aankoop van het product geïnt. Domiciliëring gebeurt door SmartSecure.

 

Mobiele telefoon

Uw draagbare mobiele telefoon, exclusief accessoires and car kits, zoals blijkt uit het originele bestelbon/factuur.

 

Aankoopbewijs

Het originele bestelbon/factuur afgegeven door de verkoper met daarop de details van de Mobiele Telefoon die is aangeschaft.

 

Redelijke voorzorgsmaatregelen

Alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht van u om diefstal, onvoorziene gebeurtenissen of stukgaan van uw Mobiele Telefoon te voorkomen.

 

Geografische dekking

België, waarbij de dekking wordt uitgebreid naar wereldwijde dekking voor een maximale aaneengesloten periode van 90 dagen in één jaar.

 

Diefstal

De ongeoorloofde en oneerlijke verwijdering of poging tot verwijdering van de Mobiele Telefoon door een andere persoon met de intentie zonder toestemming van u of uw naaste familie zich de mobiele telefoon toe te eigenen.

 

Ongeoorloofde telefoongesprekken

De kosten van telefoongesprekken, berichten of downloads vanaf uw Mobiele Telefoon, terwijl deze nog niet is afgesloten door de netwerk provider in de eerste 24 uur na het ontdekken van de diefstal van uw Mobiele Telefoon onder voorwaarde dat uw diefstal gedekt is.

 

U/Uw

De persoon (ouder dan 16) of bedrijf die de Mobiele Telefoon verzekering heeft aangeschaft, zoals beschreven in deze poliswaarden.

3. Specifieke uitsluitingen bij diefstal en onvoorziene gebeurtenissen

a. Elke diefstal die niet is aangegeven bij de politie, waardoor er geen aangiftenummer beschikbaar is.

b. Elke diefstal schade die niet binnen 24 uur na ontdekking van diefstal is aangeven bij de lokale politie en netwerk provider.

c. Diefstal uit elk onbewaakt afgesloten motorvoertuig behalve indien de Mobiele Telefoon compleet uit zicht is opgeborgen in een handschoenenkastje (alle voertuigen), of de kofferbak van het voertuig (Sedan), onder de hoedenplank (3 deurs en 4x4 voertuigen), of onder de reserveband (stationwagon) zodat gewelddadige en geforceerde binnenkomst moest worden gebruikt. Ook achterlaten van het toestel op het voertuig met als gevolg  vermissing/diefstal van de Mobiele Telefoon is uitgesloten van de dekking.

d. Diefstal van de Mobiele Telefoon van elke onbewaakte locatie behalve als er braaksporen van een gewelddadige en geforceerde binnenkomst tot de locatie zichtbaar zijn. Een kopie van de reparatiebon m.b.t. de herstelwerkzaamheden van de braakschade moet worden overlegd bij elke diefstalschade.

e. Diefstal van de apparatuur achtergelaten in een voertuig tussen 22.00 uur s’ avonds en 06.00 s’ morgens.

f. Diefstal van de Mobiele Telefoon tijdens gebruik van elke vorm van openbaar vervoer of verblijf in een publieke ruimte anders dan

wanneer bedreiging of geweld is gebruikt.

g. Diefstal van de Mobiele Telefoon tenzij bedreiging of geweld is gebruikt.

h. Onverklaarbaar verlies of vermissing van de Mobiele Telefoon, het laten liggen of vergeten van de apparatuur en zakkenrollerij alsmede ontneming, ontfutseling, afname zonder vormen van geweld.

i. Diefstal van de Mobiele Telefoon terwijl uitgeleend aan elke derde partij anders dan uw naaste familie.

j. Diefstal van of onvoorziene gebeurtenissen aan onderdelen of accessoires.

k. Ongeoorloofde telefoongesprekken anders dan gerelateerd aan een geldige diefstal schade.

l. Diefstal van SIM of PCIMA kaarten anders dan gerelateerd aan een geldige diefstal schade waarbij de kaart was gestolen tezamen met de Mobiele Telefoon.

m. Schade aan of het niet functioneren van de Mobiele Telefoon veroorzaakt door of gerelateerd aan een software virus of elke andere niet functionerende software.

4. Algemene uitsluitingen

a. Indien het originele aankoopbewijs van de Mobiele Telefoon niet overlegd kan worden.

b. Elke Mobiele Telefoon ouder dan 6 maanden op het moment van verzoek tot verzekering, bewezen door het originele aankoopbewijs, kan niet door de verzekeraar in dekking genomen worden.

c. Elke schade  waarbij het IMEI nummer van uw Mobiele Telefoon niet vastgesteld kan worden.

d. Kosten die de verzekerde som, gelimiteerd tot € 1.400,00 inclusief BTW overschrijden in geval van een geldige schade (kosten van ongeoorloofde gesprekken uitgesloten).

e. Uitgesloten zijn alle inbouwkosten gerelateerd aan de installatie en/of verwijdering van uw Mobiele Telefoon in/uit een motorvoertuig.

f. Het stukgaan van de Mobiele Telefoon – Spontaan niet functioneren van de telefoon is niet gedekt onder deze polis maar zou minimaal de eerste 24 maanden gedekt moeten zijn door de fabrikant (fabrieksgarantie).

g. Elke claim voortkomend uit een opzettelijk begane daad door de verzekerde met als doel de verzekeraar te misleiden (b.v. bewerking van de mobiele telefoon met een zwaar object, overrijding door een automobiel) zal leiden tot uitsluiting van de dekking.

h. Slijtage of geleidelijke achteruitgang van de prestaties van de Mobiele Telefoon.

i. Cosmetische schade inclusief deuken, krassen, of kreukels (gebruikersschade).

j. Defect of gebrekkig ontwerp, materiaal of fabricage fouten of latente gebreken.

k. Schaden veroorzaakt door personen die geen onderdeel uitmaken van het gezin.

l. Tijdens het in onderpand of huur geven, of in bruikleen afstaan van de apparatuur buiten eigen bedrijf of inwonende gezinsleden.

m. Schades als gevolg van Brand en/of Bliksem.

n. Aardbeving, Overstroming, Vulkanische Uitbarstingen en /of andere natuurrampen.

o. Elke wettelijke aansprakelijkheid, direct of indirect veroorzaakt door, of bijgedragen aan of voortkomend uit:

         1.Ioniserende radioactiviteit of verontreiniging door radioactieve straling veroorzaakt door verbranding van radioactieve brandstof of nucleair afval.

         2.Radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke zaken van welke explosieve nucleaire samenstelling of onderdeel daarvan.

p. Elke vermissing of schade of aansprakelijkheid direct of indirect veroorzaakt door of gevolg van oorlog, invasie, vijandige handelingen door andere landen – of er nu oorlog is verklaard of niet – revolutie, rellen, ongeregeldheden, stakingen of politieke oproer.

q. Alle schaden direct veroorzaakt door drukgolven die worden veroorzaakt door vliegtuigen en andere vliegende objecten die met de snelheid van het geluid gaan of de geluidsbarrière doorbreken.

r. Alleen die schades veroorzaakt door de in deze polis genoemde gebeurtenissen zijn gedekt. Schades ontstaan door andere oorzaken zijn uitgesloten van dekking.

s. De schade wordt niet in behandeling genomen indien nog niet de eerste premie betaald is en/of het dossier niet de bestelbon/contract bevat.

 

4. Algemene uitsluitingen

5. Algemene Voorwaarden

Premiebetaling

De premiebetaling geschiedt bij aankoop van het product en via domiciliëring.

 

Beëindiging

De verzekering kent verzekeringsperiodes van één jaar. Zowel verzekeraar als verzekerde kunnen de verzekering opzeggen door tenminste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst dit kenbaar te maken door middel van het sturen van een aangetekende brief, een deurwaarders exploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

 

De verzekering kan eveneens worden beëindigd door de verzekerde:

- Onmiddellijk na een totaal verlies van het toestel.

- Op het moment van verkoop van het toestel

- Permanente vestiging in het buitenland van de verzekerde.

 

Fraude

Frauduleuze handelingen zullen leiden tot stopzetting van de dekking door de verzekeraar zodra hij bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen de verzekerde of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard op basis van artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. De verzekeraar behoudt het recht om een onderzoek naar de claim in te stellen. Iedere frauduleuze claim op deze polis zal leiden tot stopzetting van de dekking.

 

Schade

In het geval van een schade dat aanleiding kan geven tot een claim, moet u de schadeprocedure volgen die onder sectie 6 staat beschreven.

Indien u een Mobiele Telefoon heeft verzekerd met een vervangingswaarde hoger dan € 1.400,00 inclusief BTW, bent u verantwoordelijk voor de extra kosten boven deze maximale waarde in het geval van een geldige claim dat resulteert in een vervanging.

 

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing op deze polis voor particulieren en bedrijven, tenzij anders vermeld op de dekkingsbevestiging (Er is een eigen risico van toepassing voor polissen voor smartphone met aankoopwaard tussen €1101-€1400 namelijk €50 incl BTW/schadegeval).

Diefstal

a. De mogelijke of daadwerkelijke diefstal dient zo snel mogelijk gemeld te worden bij de SmartSecure Partner (zie instructies schade in te dienen)

b. Indien de apparatuur na een gemelde diefstal dekking door ons is vervangen en de apparatuur toch terecht komt zal deze apparatuur eigendom van de verzekeraar worden.

c. Ter voorkoming van hogere schadelasten (denk aan ongeoorloofde telefoongesprekskosten) dient u zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is na ontdekking van diefstal, de politie in te lichten en een proces verbaal op te laten maken. U dient ons het originele proces verbaal te overleggen.

 

Juridische informatie

Op deze polis is het Belgisch Recht van toepassing.

 

 

 

6. Schadeprocedure

In geval van schade dient de verzekerde de volgende stappen te doorlopen:

 

1. Zo spoedig mogelijk als redelijkerwijze door de verzekeraar van de verzekerde verwacht mag worden de schade te melden.

2. De procedure hiervoor is door het toestel aan te bieden en een schadeformulier in te vullen in de SmartSecure winkel waar het product origineel aangeschaft is.

3. Voor val/stoot/water schades dient de aankoopbon inclusief het IMEI nummer van het toestel overhandigd te worden. Bij diefstal dient ook een proces verbaal opgesteld door de politie ter beschikking van de verzekeraar gesteld worden.

 

Indien de verzekerde bovengenoemde procedure nauwkeurig volgt, is een vlotte schadebehandeling gegarandeerd.

 

Belangrijk: indien u of uw naaste familie niet in het bezit is van de Mobiele Telefoon moet u binnen 24 uur na ontdekking van de vermissing contact opnemen met uw netwerk provider om uw Mobiele Telefoon te blokkeren.

 

Diefstal melding: Ter voorkoming van hogere schadelasten (denk aan ongeoorloofde telefoongesprekskosten) dient u zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is na ontdekking van de vermissing, aangifte doen bij de lokale politie en een aangiftenummer verkrijgen met daarbij een kopie van de aangifte.

 

Melding van onvoorziene gebeurtenissen:

U moet alle onderdelen van uw mobiele telefoon bewaren en retourneren voor inspectie volgens instructies van SmartSecure.

De Mobiele Telefoon blijft uw verantwoordelijkheid tot deze is ontvangen door de reparateur aangewezen door SmartSecure.

 

Alle schaden:

U moet binnen 48 uur na ontdekking van de schade (indien de schade in het buitenland plaatsvindt, geldt 48 uur na terugkomst in België) contact opnemen met de SmartSecure Partner.

 

Total Loss:

Indien uw apparaat niet meer gerepareerd kan worden en wij een vervangend toestel hebben geleverd, is uw defecte apparaat eigendom van de verzekeraar.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Registratie persoonsgegevens

Bij de aanvraag van deze verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het kunnen opmaken van de bestelbon/factuur, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten.

 

 

 

 

 

 

 

8. Klanten Service & Klachten Procedure

SmartSecure is trots op haar reputatie op het gebied van eerlijke behandeling van haar klanten. Geschillen of misverstanden kunnen echter in een enkel geval voorkomen. Voor al uw vragen of klachten over deze verzekering kunt u zich richten tot:

 

SmartSecure, Kortrijksesteenweg 1090 Bus 201, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Tel: +32 468 25 20 15; E-mail: info@smartsecure.be

 

Voor een snelle afhandeling van uw vraag dient u de gegevens van uw bestelbon/factuur en uw naam en voornaam of bedrijfsnaam te vermelden.

 

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop een klacht is afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35, B-1000 Brussel. Telefoon: +32 (2) 547 58 71 | Fax: +32 (2) 547 59 75 | info@ombudsman.as

 

Klachten die niet door de Ombudsman kunnen worden opgelost, kunnen worden doorverwezen naar een bevoegd Hof van Justitie van uw keuze in België.

Nadere gegevens worden verstrekt in het desbetreffende stadium van de klachtenprocedure. Deze procedures laten uw wettelijke rechten onverlet.