Verzeker je laptop, smartphone en computer met SmartSecure

Algemene voorwaarden

                     Wettelijke Informatie

SMARTSECURE 

SmartSecure verzekeringenSmartSecure verzekeringenSmartSecure verzekeringen
 

Documenten

Documenten

SMARTSECURE

UITGEBREIDE POLISVOORWAARDEN

Polisvoorwaarden Tablets, Notebooks, Laptop en Desktop Computers

Deze verzekering beschermt u tegen de reparatiekosten van uw mobiele telefoon voortkomend uit van buiten af komende gevaren, met name vallen, stoten en water/vocht.

Vervanging na diefstal van uw device is medeverzekerd, mits er sprake is van een gewelddadige bedreiging of geforceerde binnenkomst gepaard gaande met sporen van braak.

 

Schades als gevolg van eigen gebrek vallen onder de dekking van deze polis na verloop van de fabrieksgarantie.

 

De maximale vergoeding door de verzekeraar in elke individuele schade, per verzekeringsjaar, is gelijk aan de nieuwwaarde van uw device. Alleen computers met een vervangingswaarde van maximaal € 3000,00 inclusief BTW worden door ons in dekking genomen.

 

U bent ook gedekt tegen de kosten van ongeoorloofde telefoongesprekken (die gesprekken gevoerd zonder uw toestemming door derden) tot een periode van 24 uur na ontdekking van een geldige diefstal claim, tot een maximum van € 3.500,00 inclusief BTW.

1. De verzekering

2. Definities

Ieder woord of iedere uitdrukking welke een specifieke betekenis heeft zal dezelfde betekenis hebben binnen de gehele polis.

 

SCHADE DOOR ONGEVAL

Schade aan de apparatuur niet met opzet veroorzaakt of niet voorzien.

 

SERVICE VERLENER

SmartSecure, Kortrijksesteenweg 1090 Bus 201, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Tel: +32 468 25 20 15  E-mail: info@smartsecure.be

 

BESTELBON

De bestelbon is de basis waarop wij de verzekering tot stand laten komen.

 

INGANGSDATUM VERZEKERINGSPERIODE

De verzekeraar hanteert de datum op de bestelbon als aanvangsdatum van de verzekering.

 

SCHADEBEHANDELAAR

Het aanspreekpunt welke de schade meldingen in behandeling neemt die gedekt zijn onder deze verzekering.

 

ONDERDELEN

Ieder mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel welke onderdeel uitmaakt van de originele specificatie van de verzekerde apparatuur, verzekerd onder deze polis en vermeld op het bestelbon.

 

COMPUTER VIRUS

Dit is een zelfkopiërend programma dat zich verspreidt door kopieën van zichzelf te zetten in uitvoerbare codes of documenten die geïnstalleerd zijn op uw computer zonder uw medeweten en opereert zonder uw toestemming.

 

APPARATUUR

Een computer of elektronische apparatuur zoals aan u verstrekt zoals vermeld op de bestelbon.

 

GEOGRAFISCHE DEKKING

Hiermee wordt bedoeld België.

 

WATERSCHADE

Permanente of niet te verhalen schade aan de apparatuur welke voorkomt dat de apparatuur werkt zoals bedoelt, veroorzaakt door vrijkomend water en vocht dat in aanraking is gekomen met deze apparatuur.

 

VRIJWARING/GEVRIJWAARDE

Als wij betalen om onderdelen van de apparatuur te vervangen of de reparatie resulteert tot een hoogwaardiger apparaat dan voor de schade, mogen wij een tegemoetkoming vragen in de kosten of mogen wij gerepareerde onderdelen gebruiken.

 

VERKOOPPUNT

De partij, persoon of maatschappij die de verzekering voor u in orde heeft gemaakt.

 

OPZETTELIJKE SCHADE

Ieder ongeval met de apparatuur opzettelijk toegebracht door u of door een derde.

 

PERIODE

De duur van de verzekering, aangegeven op bestelbon, jaarlijks.

 

REPARATEUR

Iedere reparateur die een service overeenkomst heeft met SmartSecure.

 

REPARATIE KOSTEN

De kosten van zowel het repareren als het arbeidsloon (inclusief btw indien van toepassing) nodig om de schade aan de verzekerde apparatuur te repareren.

 

VERVANGINGSKOSTEN

Dit zijn de kosten om de apparatuur of onderdelen met gelijkwaardige onderdelen te vervangen om het apparaat of de onderdelen op hetzelfde niveau te brengen als voor de schade. Deze kosten zijn inclusief de arbeidskosten en komen overeen met de onderdelen lijst van de producent.

 

VERZEKERDE SOM

Dit is het maximum bedrag dat kan worden ingediend onder deze verzekering gedurende de verzekeringsperiode voor de gedekte schade en is vermeld op de bestelbon.

 

DIEFSTAL

Ongeoorloofde verwijdering van het apparaat in uw bezit door een derde.

 

WIJ/ONS/ONZE

Serviceverlener SmartSecure en/of de verzekeraar.

SLIJTAGE

Geleidelijke slijtage door normaal gebruik met inachtneming van de leeftijd van de apparatuur en de onderdelen.

 

U/UW

De verzekeringnemer.

 

BETALINGSPERIODE

De betalingsperiode is gelijk aan de duur van de verzekeringsovereenkomst die niet langer mag zijn dan één jaar. Deze duur mag stilzwijgend verlengd worden voor opeenvolgende periodes van één jaar tenzij één van de partijen tenminste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich er tegen verzet. Betaling geschiedt daardoor d.m.v. een jaarlijkse betaling. De verzekering start op het moment van aankoop van het product.

 

EIGEN RISICO

Op deze polis is geen eigen risico van toepassing per schadegebeurtenis, tenzij anders op de dekkingsbevestiging aangegeven is.

 

 

TOELICHTING: Water of een Onvoorziene Schade

Als de apparatuur beschadigd wordt door water of een onvoorziene gebeurtenis, zullen wij u vrijwaren voor de onderdelen en arbeidsloon voor reparatie of, naar onze keuze, gelijkwaardige vervanging van de apparatuur en voor de verzendkosten gedurende de periode van de verzekering zolang de apparatuur binnen de geografische beperkingen is en onder toepassing van de condities en uitsluitingen van de polis.

U bent verzekerd voor reparatie of vervangingswaarde binnen de verzekerde som.

 

TOELICHTING: Diefstal dekking

Als de apparatuur gestolen wordt gedurende de looptijd van de verzekering, terwijl de apparatuur zich bevindt binnen de geografische beperkingen van de polis, zullen wij de apparatuur vervangen door gelijkwaardige apparatuur en vergoeden wij de verzendkosten onder toepassing van de condities en uitsluitingen van de polis.

U bent verzekerd voor reparatie of vervangingswaarde binnen de verzekerde som.

 

TOELICHTING: Wereldwijde dekking

De geografische dekking wordt voor een periode van 90 dagen tijdens de looptijd van de polis uitgebreid tot wereldwijd.

blijkt uit het originele bestelbon/factuur.

loads vanaf uw Mobiele Telefoon, terwijl deze nog niet is afgesloten door de netwerk provider in de eerste 24 uur na het ontdekken van de diefstal van uw Mobiele Telefoon onder voorwaarde dat uw diefstal gedekt is.

 

3. Specifieke uitsluitingen voor water of onvoorziene schade

Uitgesloten is:

- Schade aan de apparatuur die niet goed bewaard of verpakt is gedurende transport

- Schade aan de apparatuur gedurende uitlening of verhuur aan derden, anders dan door ons goedgekeurd

- Slijtage en gebruikersschade

- Schade aan de apparatuur die achtergelaten is op enig voertuig.

 

5. Algemene uitsluitingen geldend voor alle onderdelen van de dekking

Wij zijn niet aansprakelijk indien:

- Het product niet genoemd wordt op de bestelbon/factuur.

- Water of onvoorziene schade ontstaat aan, of indien diefstal, plaatsvindt aan of van bijgeleverde extra apparatuur of accessoires.

- Water of onvoorziene schade of diefstal ontstaat aan het apparaat tijdens uitlening aan derden.

- Verlies van gebruik van de apparatuur of de gevolgschade hiervan.

- Water of onvoorziene schade plaatsvindt buiten de geografische limiteringen.

- Verhaalbare kosten op derden vallend onder de voorwaarden of garanties (welke wel te verhalen zouden zijn maar alleen door de activiteit van de verzekerde).

- Schades veroorzaakt door personen die geen onderdeel uitmaken van het gezin.

- Normale slijtage of geleidelijke achteruitgang van het product.

- Kosten veroorzaakt door onjuiste installatie of herplaatsing.

- Kosten in rekening gebracht aan u door een provider.

- Reparatie en onderhoudskosten bij u in rekening gebracht door een ander dan de door ons goedgekeurde reparateur.

- Kosten relaterend aan software of data veranderingen

- Kosten die gemaakt zijn terwijl de apparatuur normaal functioneert en geen fouten of schade is geconstateerd door de reparateur.

- Water of onvoorziene schade of diefstal opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde zelf.

- De herstelkosten specifiek veroorzaakt door:

• Normale slijtage of geleidelijke achteruitgang, deuken, krassen, oxidatie, uiterlijke schade die geen invloed heeft op de werking van het apparaat.

• Fabricage fouten.

- De kosten van normaal onderhoud en installatie, aanpassing, revisie of schoonmaken niet voortgekomen zijn uit een verzekerde schade.

- Schades als gevolg van Brand en/of Bliksem.

- Water, opzettelijke of onvoorziene schade of diefstal, direct of indirect veroorzaakt door:

- Oorlogen, vijandige handelingen door andere landen – of er nu oorlog is verklaard of niet – revolutie of andere gelijksoortige gebeurtenissen,

- Rellen, ongeregeldheden, stakingen of politieke oproer

- Drukgolven die worden veroorzaakt door vliegtuigen en andere vliegende objecten die met de snelheid van het geluid gaan of de geluidsbarrière doorbreken.

- Ioniserende radioactiviteit of verontreiniging door radioactieve straling veroorzaakt door verbranding van radioactieve brandstof of nucleair afval, vergif, of explosieven of andere gevaarlijke zaken van welke explosieve nucleaire samenstelling of onderdeel dan ook.

- Schade aan externe informatiedragers, zoals banden, films, tapes, discs, dvd’s, programmatuur en dergelijke.

- De herstel kosten van programmeer- en ontwerp fouten in de software.

- Deze polis dekt geen enkele schade, resulterend van een computer virus, of soortgelijke mechanismen of als resultaat van het niet functioneren van het internet, of verlies van gebruik, vermindering van de functionaliteit, onkosten hieruit resulterend ongeacht welke oorzaak of evenement bijgedragen heeft tot een schade.

- Gebruik van nieuwe software die zichzelf niet bewezen heeft.

- De waarde die u toeschrijft aan de bewaarde data op de apparatuur.

- Frauduleuze handelingen gedaan worden. Deze zullen leiden tot stopzetting van de dekking door de verzekeraar zodra hij bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen de verzekerde of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard op basis van artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. De verzekeraar behoudt het recht om een onderzoek naar de claim in te stellen. Iedere frauduleuze claim op deze polis zal leiden tot stopzetting van de dekking.

 

 

4. Specifieke uitsluitingen voor diefstal dekking

6. Algemene Voorwaarden

Specifieke voorwaarden voor de Diefstal dekking

 

a. De mogelijke of daadwerkelijke diefstal dient zo snel mogelijk gemeld te worden bij het SmartSecure Punt (zie instructies schade in te dienen).

b. Indien de apparatuur na een gemelde diefstal dekking door ons is vervangen en de apparatuur toch terecht komt zal deze apparatuur ons eigendom zijn.

c. U moet, zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking van diefstal, de politie inlichten en een proces verbaal op laten maken. U dient ons het originele proces verbaal te overleggen.

 

Algemene voorwaarden voor alle overige dekkingen

 

a. Acceptatie/Naleving condities

Om de volledige dekking te kunnen genieten, dient bestelbon/factuur goed bewaard te worden en de schademelding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is gedaan te worden.

 

De kosten van de reparatie en de kosten van vervanging zullen op het niveau zijn zoals overeengekomen met de fabrikant en ons.

 

NB: Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor fabricage fouten of enige voortkomende schade uit reparaties door ons vergoed aan u. Reparaties vergoed door ons hebben een garantietermijn van 3 maanden. Na deze termijn worden klachten behandeld als een nieuwe schade. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om kosten te dekken die uitstijgen boven onze aansprakelijkheid.

b. Voorzorgsmaatregelen.

U moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om schade te voorkomen zoals diefstal, waterschade, opzettelijke of onvoorziene schade aan de apparatuur of geheugen, inclusief maar niet gelimiteerd tot:

– Goed onderhoud van de apparatuur

– Gebruik van de apparatuur volgens de handleiding van de fabrikant en onderhoudsaanbevelingen.

– In kennis stellen van het Service Punt per e-mail, telefoon of schriftelijk van een schade, zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is.

– Ons voorzien van, op uw eigen kosten, alle details welke wij nodig hebben om de schade oorzaak en vergoeding vast te stellen na diefstal, waterschade, opzettelijke of onvoorziene schade.

 

c. Premiebetaling

Premiebetaling geschiedt bij aankoop van het product.

 

Eigen risico

Een eigen risico kan van toepassing zijn op deze polis. Het eigen risico wordt bij elke schade c.q. diefstal in rekening gebracht. Het eigen risico wordt genoemd op de bestelbon.

 

d. Zorgplicht

De oorzaak van ieder alarm lampje, tekst of ieder ander waarschuwingssignaal, moet gerectificeerd worden door u zo spoedig mogelijk na signalering. De apparatuur mag niet meer gebruikt worden na waterschade, opzettelijke of onvoorziene schade of ieder ander incident als dit verdere schade zou kunnen veroorzaken aan de apparatuur.

 

e. Fraude

U mag niet frauduleus handelen. Indien u, of iemand handelend voor u:

- een schade indient op deze polis, wetende dat de schade onterecht is, of frauduleus overdreven,

- Een document opstellen ter ondersteuning van uw schademelding, wetende dat het document vals is,

- Een document verstrekken ter ondersteuning van uw schademelding, wetende dat het document vervalst is,

- Een schade indienen veroorzaakt door uw opzettelijk handelen of met uw medeweten.

 

In een van bovenstaande gevallen zullen wij :

- De schade niet vergoeden

- Geen enkele andere schade, of toekomstige schade vergoeden

- De polis eenzijdig beëindigen

- Gerechtigd zijn reeds betaalde schaden terug te vorderen van u

- Geen premie restitutie te laten plaatsvinden bij beëindiging van de polis

- In bepaalde gevallen de politie informeren.

 

f. Plicht tot openbaarmaking

De polis is afgegeven op basis van informatie over de apparatuur en over uzelf door u aangegeven tijdens de aankoop en vermeld op de bestelbon. U bent verplicht iedere wijziging aangaande deze informatie door te geven, in het bijzonder, wijzigingen in adres en e-mail. Het niet doorgeven van deze informatie kan uw dekking ten nadele beïnvloeden. Indien nodig zullen wij u op de hoogte brengen van wijzigingen in de dekking.

 

 

 

 

 

 

7. Schadeprocedure

U moet zo snel mogelijk voldoen aan de volgende voorwaarden om de volledige dekking te genieten.

Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, zijn wij vrij om uw schade af te wijzen.

 

In geval van schade moet u zo snel mogelijk de SmartSecure Partner hiervan op de hoogte brengen.

 

U dient een schadeformulier in te vullen samen met uw verkoper in de winkel waar het product aangeschaft is.

De door SmartSecure benodigde documenten kunnen zijn:

Indien van toepassing, kopie aangifte bij politie met daarbij aangifte, bewijs van geforceerde en gewelddadige binnenkomst, de originele bestelbon/factuur met daarop het serienummer of elk ander gevraagd document.

SmartSecure zal uw schade zo snel mogelijk in behandeling nemen en indien uw schade geldig is, de reparatie of vervanging zo snel mogelijk laten uitvoeren.

 

Diefstal melding:

Ter voorkoming van hogere schadelasten (denk aan ongeoorloofde telefoongesprekskosten) dient u zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is na ontdekking van de vermissing, aangifte doen bij de lokale politie en een aangiftenummer verkrijgen met daarbij een kopie van de aangifte.

 

Melding van onvoorziene gebeurtenissen:

U moet alle onderdelen van het apparaat bewaren en meenemen naar de winkel voor inspectie volgens instructies van SmartSecure. Het apparaat blijft uw verantwoordelijkheid tot deze is ontvangen door de reparateur aangewezen door SmartSecure. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door ondeugdelijk transport of verlies/vermissing gedurende transport.

 

Alle schaden:

U moet zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is na ontdekking van de schade, contact opnemen met SmartSecure.

 

Total Loss:

Indien uw apparaat niet meer gerepareerd kan worden en wij een vervangend toestel hebben geleverd, is uw defecte apparaat ons eigendom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Registratie persoonsgegevens

Bij de aanvraag van deze verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het kunnen opmaken van de bestelbon/factuur, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten.

 

 

 

 

 

 

 

9. Klanten Service & Klachten Procedure

SmartSecure is trots op haar reputatie op het gebied van eerlijke behandeling van haar klanten. Geschillen of misverstanden kunnen echter in een enkel geval voorkomen. Voor al uw vragen of klachten over deze verzekering kunt u zich richten tot:

 

SmartSecure, Kortrijksesteenweg 1090 Bus 201, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Tel: +32 468 25 20 15; E-mail: info@smartsecure.be

 

Voor een snelle afhandeling van uw vraag dient u de gegevens van uw bestelbon/factuur en uw naam en voornaam of bedrijfsnaam te vermelden.

 

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop een klacht is afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35, B-1000 Brussel. Telefoon: +32 (2) 547 58 71 | Fax: +32 (2) 547 59 75 | info@ombudsman.as

 

Klachten die niet door de Ombudsman kunnen worden opgelost, kunnen worden doorverwezen naar een bevoegd Hof van Justitie van uw keuze in België.

Nadere gegevens worden verstrekt in het desbetreffende stadium van de klachtenprocedure. Deze procedures laten uw wettelijke rechten onverlet.

 

 

 

 

 

 

 

- Diefstal van de apparatuur onbeheerd achtergelaten in een voertuig, tenzij dit voertuig is afgesloten en de apparatuur geplaatst is uit het zicht, dus bijvoorbeeld in de kofferbak of afgesloten handschoenenkastje en alarmsystemen van het voertuig zijn ingeschakeld zodat er sprake van braak moet zijn.

- Diefstal van de apparatuur achtergelaten in een voertuig tussen 22.00 uur ‘s avonds en 06.00 ‘s morgens.

- Diefstal van de apparatuur achtergelaten op een voertuig.

- Diefstal van de apparatuur uit uw woonruimte zonder dat er sporen van braak zijn en gewelddadig ongeoorloofd toegang verschaffen. Een kopie van de reparatie van zulke schade moet worden overgedragen indien zo’n schade gemeld wordt.

- Diefstal van de apparatuur tijdens gebruik van openbaar vervoer of in een openbare ruimte tenzij de apparatuur van u is afgenomen met geweld of onder bedreiging van geweld. U dient het toestel tijdens een reis ten allen tijde op u of in uw handbagage bij u te dragen.

- Diefstal van de apparatuur gedurende uitlening of verhuur aan derden anders dan een door ons goedgekeurde persoon.

- Onverklaarbaar verlies, zoekraken van de apparatuur en zakkenrollerij zijn gevolg van onoplettend gedrag en daardoor uitgesloten.